BTI -Betre tverrfagleg innsats

Gloppen kommune skal være ei trygg og god kommune å vekse opp i.  Likevel kan det oppstå utfordringar og vanskar som gjer at alle ikkje har det så bra. Då er det viktig å vite korleis vi saman skal gå fram for å hjelpe.

For å sikre at alle barn og unge, gravide og familiar som det er knytt ei uro,  og /eller ei undring til, får den oppfølginga og hjelpa dei treng, jobbar tilsette i vår kommune etter BTI-modellen. 

Hensikta med BTI er å gje barnehage, skule, helsestasjon, skulehelsetenesta og ulike hjelpetenester som møter barn og unge til dagleg, eit lett tilgjengeleg felles verktøy som alle tilsette skal kunne bruke. Då kan vi sikre lik praksis og godt samarbeid mellom ulike tenester i kommunen.
 

Kva er BTI?

Ein modell som skildrar den samanhengande innsatsen i og mellom tenestene retta mot barn, unge og familiar som ein er uroa for. Modellen består av handlingsrettleiarar og verktøy for tidleg identifisering og samhandling

Målet er at oppfølginga til dei som strevar skal vere systematisk, evaluerande og i tett samarbeid med dei det gjeld. 

BTI-modellen har tre hovudmål:

  • Tidleg innsats
  • Samordna tenester utan oppfølgingsbrot
  • Tidleg foreldreinvolvering