Signal hos barn og unge på mogleg manglande trivsel

Fagleg

 • Har vanskar med å konsentrere seg. 
 • Har vanskar med å lære.

Psykisk

 • Utrygg og skremd 
 • Engsteleg 
 • Omtalar seg sjølv eller familien på ein nedsetjande måte

Fysisk

 • Passiv eller anspent 
 • Krevjande tilhøve til mat 
 • Fysiske plager som vondt i hovudet, magen m.m. 
 • Græt meir enn det som er vanleg for aldersgruppa 
 • Trekk seg tilbake og er stille 
 • Trøtt og sliten, vanskar med søvn 
 • Skadar seg sjølv 
 • Har teikn på fysisk vald 
 • Fysiske teikn på omsorgsvikt (hygiene, søvn, klede, tannhelse) 
 • Uro i kroppen, rastlaus

Sosialt

 • Ofte i konflikt     
 • Aggressive i konflikt 
 • Er mykje åleine/blir haldt utanfor 
 • Er inneslutta og søkjer lite kontakt med andre barn 
 • Meistrar ikkje å etablere sosial kontakt med barn på same alder 
 • Er ekstremt på vakt i forhold til voksne 
 • Søkjer ikkje kontakt med vaksne og avviser vaksenkontakt/støtte 
 • Klengjer seg inntil eller tek avstand i forhold til vaksne 
 • Er lite nyfikne og viser manglande interesse for omgivnadane 
 • Viser stor vilje til å ta ansvar og tilpassa seg 
 • Snakkar usant, har lett for å overdrive 
 • Blir i stor grad påverka av uro frå omgjevnadane.

Anna

 • Ofte borte frå skulen 
 • Held ikkje avtalar 
 • Fortel om rusa eller sjuke vaksne 
 • Viser interesse for rus og alkohol 
 • Endring i åtferd 
 • Uheldig nettbruk