Tverrfaglig samhandling - barn, unge og familiar - Systemmøte

Her følgjer ei oversikt over fora der dei ulike tenestene, i tillegg til administrative saker, drøftar tema som organisering og utvikling av tenestene, ansvarsdeling og samarbeid.

Leiarmøte kommuneområde oppvekst 

Leia av kommunalsjef oppvekst.

Deltakarar: styrarar i kommunale barnehagar, rektorar i grunnskule, rektor Gloppen opplæringssenter, rektor Gloppen kulturskule, tenesteleiar Familiehuset. Avdelingsleiarane for helsestasjons- og skulehelsetenesta, barnevern, fysio- og ergoterapitenesta og psykisk helseteneste deltek nokre gonger årleg etter innkalling.

Tema: utvikling, samarbeid og planarbeid i oppvekstsektoren. 

Leiarmøte kommuneområde helse og velferd

Leia av kommunalsjef helse og velferd

Deltakarar: tensteleiarar og avdelingsleiarar i miljøarbeidartenesta, heimetenesta, omsorgsenteret og legetenesta, sakshandsamarar helse og velferd.

Tema:  utvikling, samarbeid og planarbeid i helse og velferd. 

Styrarmøte

Leia av kommunalsjef oppvekst.

Deltakarar: styrarar i kommunale og private barnehagar.

Tema: utvikling, samarbeide og planarbeid for barnehagane. 

Rektormøte 

Leia av kommunalsjef oppvekst.

Deltakarar: rektorar i grunnskulen, rektor Gloppen opplæringssenter, rektor Gloppen kulturskule. Tenesteleiar Familiehuset, avdelingsleiar PPT og avdelingsleiar helsestasjons- og skulehelsetenesta deltek etter innkalling. 

Leiarmøte Familiehuset

Leia av tenesteleiar Familiehuset

Deltakarar: avdelingsleiarane for barnevern, psykisk helseteneste, fysio- og ergoterapitenesta, helsestasjons- og skuleheletenesta og PPT.

Tema:  fagleg utvikling, planarbeid, samarbeid og samordning av tenester. 

Drøftingsmøte barnehage - PPT

Leia av styrar i aktuell barnehage.

Deltakarar: styrar, assisterande styrar, PPT sin kontaktperson i PPT. Pedagogisk leiar kan delta når styrar bestemmer det.

Tema: samarbeid og utviklingsarbeid på systemnivå. Møtet blir vanlegvis kombinert med eit møte der ein gjennomgår aktive individsaker i barneahgen og drøfting av saker barnehagen vurderer å tilvise.

Merknad: Barnehagen kan også ta kontakt med sin kontaktperson for drøfting av saker dei vil tilvise utanom desse møta. Saker bør alltid drøftast før tilvising.

Frekvens: Tre gonger årleg i dei to største kommunale barnehagane, to gonger årleg i øvrige barnehagar. 

Drøftingsmøte skule - PPT

Leia av rektor ved aktuell skule.

Deltakarar: rektor, spes.ped. koordinator, skulen sin kontaktperson i PPT

Tema: samarbeid og utviklingsarbeid på systemmnivå. Møtet blir vanslegvis kombinert med eit møte der ein gjennomgår aktive individsaker og drøfter saker som skulen vurderer å tilvise. 

Merknad: Skulen kan også ta kontakt med sin kontaktperson for drøfting av saker dei vil tilvise utanom desse møta. Saker bør alltid drøftast før tilvising.

Frekvens: tre gonger årleg etter oppsett plan

Kontaktperson i PPT avtaler møteplan med rektor 

Arbeidsgruppe BTI

Pr. juni 2023 er gruppa slik samansett:

Else Lundstad Bakkelid, syrar Mona barnehage

Linn Kristin Øren, rektor Sandane skule

Henny Klakegg Børset, avdelingsleiar helsestasjons- og skulehelsetenesta

Gerd Ynnesdal, avdelingsleiar barnevernstenesta

Hilde Nødset, tenesteleiar Familiehuset, leiar i gruppa