Slik søkjer du barnehageplass

Barnehagane i Gloppen har felles opptak. Søknad må fyllast ut elektronisk.

Nytt barnehageår

startar rundt 15. august

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars. Oppstart i august og nytt barnehageår.

Når har barnet rett på plass?

Alle må ha søkt om barnehageplass innan 1. mars  for å ha lovfesta rett til barnehageplass!

  • Dei som er fødde mellom 1. januar og 31. august har rett til barnehageplass frå  august det året barnet fyller 1 år 
  • Barn som er fødde i september, oktober og november har rett til barnehageplass innan utgangen av den månaden barnet fyller eit år
  • Barn som er fødde i desember har rett på plass det året barnet fyller 2 år

Dersom barnet ditt får plass, må de vere busette i kommunen når barnet startar i barnehagen.

Dersom barnehagane i Gloppen har ledige barnehageplassar, etter at barn med lovfesta rett har fått tilbod, vil barn som ikkje har rett på plass etter lova få tilbod om plass. Innanfor vedtekne budsjett vil vi difor kunne tilby plass til barn som ikkje har rett til barnehageplass og/eller som ikkje har søkt innan fristen og/eller ynskjer plass andre tider på året.

Opptaket skjer i tråd med vedtektene i den enkelte barnehage.

Prioritering av barnehage

Når du søkjer om plass må du i skjemaet markere tre, maks fire alternative barnehagar. Du vil ikkje kome vidare i skjemaet før du har lagt inn tre val. Undervegs i søknadsskjemaet vil du få høve til å justere rekkefølga på vala dine.

Kva skjer om du ikkje har fått plass i dei barnehagane du har valt?

Du vil få tilbod om plass i ein annan barnehage dersom barnet har rett på plass.
Du har då to val: 

  • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til ditt første val av barnehage
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt første val av barnehage 

Korleis byte barnehage

Du kan søkje om å byte til ein annan barnehage. Frist for å søkje om endring av barnehageplass er 1. mars. Søkjer du om å byte etter søknadsfristen vil barnet ditt få plass i ny barnehage når det blir ledig.  For å byte plass (til annan barnehage) må du søkje på nytt. Ved overgang til ny barnehage blir tidlegare barnehageplass automatisk sagt opp. 

Korleis søke om endring 

For å søkje om endring (auke/reduksjon) av barnehageplassen, loggar du inn på foreldreportalen i Vigilo og søkjer om endring. Frist for det er 1. mars slik at vi kan ta omsyn til det i hovudopptaket. 

Sikker pålogging

For å bruke søknadskjemaet må du logge inn eigen portal med sikker pålogging via ID-porten.  

Logg deg inn i søknadsportalen til Vigilo