Oppseiing og endring av barnehageplass

Når du har fått tildelt barnehageplass gjeld denne tildelinga heilt fram til barnet skal starte på skulen. De treng ikkje søke på nytt mellom kvart barnehageår. 

Men behov for endringar kan likevel dukke opp. 
 

Oppseiing

av barnehageplass skal gjerast skriftleg. Oppseiing skal leverast direkte til barnehagen. 

Plass i barnehagen kan seiast opp/endrast frå den 1. og den 15. i kvar månad med minst 3 månads varsel. Det skal betalast vanleg foreldrebetaling i oppseiingstida sjølv om barnet ikkje nyttar plassen.

Bytte barnehage eller justere plasstorleik

Ønskjer du å bytte barnehage eller endre opphaldstida (plassstorleiken) må du søkje om dette innan 1. mars for å bli prioritert til neste barnehageår som startar i august.

Tildeling av plass i ny barnehage etter søknad fører automatisk til at tap av plass i den barnehagen barnet flyttar frå. Takkar foreldra/føresette nei til tildelt plass, må det søkjast på nytt i hovudopptaket.

For bytte av barnehage eller endring av plasstorleik må du fylle ut elektronisk skjema - dette finn du på skjema og sjølvbetjeningssida vår. (skjemaet krev at du loggar deg inn med ID porten)