Redusert foreldrebetaling

Det fins to økonomiske moderasjonsordningar for hushaldningar med lavare inntekt. Dette er reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søknad

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling  Sikker pålogging (ID-porten)

Korleis søke?

Søknad må fyllast ut, og inntektene (siste tilgjengelig likning)  til hushaldet skal dokumenterast/leggast ved som vedlegg til søknaden. Dersom søkjaren har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikkje står på den førehandsutfyllte sjølvmeldinga, er ein pliktige til å opplyse om desse. 

Med hushald meinar ein føresett som søkjer, samt evt ektefelle/registrerte partnar eller sambuar, uavhenging om denne er føresett til barnet.

Bur barnet like mykje hos begge foreldrene på to ulike adresser, skal foreldrebetalinga bereknast ut frå inntekta til den av foreldra der barnet er folkeregistrert. 

Varighet

Ein søknad gjeld for eit barnehageår av gongen (ut juli månad). 

Du må søkje på nytt kvart år.  Du må søke innan 1. august for å få redusert betaling frå barnehagestart.

Vedtak

Ordning (-ane) vert sett i verk frå og med den fyrste heile månaden etter søknadstidspunktet og gjeld ut inneverande barnehageår. Vedtak vert ikkje innvilga med tilbakevirkande kraft.