Tilrettelegging ved behov

Tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjonsevne etter barnehagelova § 19g


Dersom barnet ditt har behov for tilrettelegging for å kunne ha eit fullverdig barnehagetilbod, kan føresette og den aktuelle barnehagen melde behovet til kommunen. Det vil bli stilt krav om dokumentasjon.


 

§ 19 g -  Barn med nedsett funksjonsevne 

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Plikta til tilrettelegging omfattar ikkje tiltak som inneberer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderinga av om tilrettelegginga inneberer ein uforholdsmessig byrde, skal det særlig leggast vekt på tilrettelegginga sin effekt for å bygge ned funksjonshemmande barrierar, dei nødvendige kostnadane ved tilrettelegginga og verksemda sine ressursar. 

Kommunen gjer vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne.

Formål 

§ 19g handlar om kommunen sin plikt til å tilrettelegge  for at barn med nedsett funksjonsevne kan gjere seg nytte av barnehagetilbodet. Denne paragrafen i barnehagelova skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Kven har rett til individuelt tilrettelagt barnehagetilbod 

Retten gjeld barn med nedsett funksjonsevne og er ikkje avgrensa til bestemte diagnosar. Nedsett funksjonsevne kan vera fysiske, psykiske eller kognitive vanskar av varig karakter. Det betyr at kortvarig nedsett funksjonsevne ikkje vert omfatta av §19g.

Framgangsmåte 

Føresette i lag med barnehagen søkjer om tilrettelegging på eige søknadsskjema. Det er krav om dokumentasjon som seier noko om barnet si nedsette funksjonsevne. Dokumentet kan vera frå foreldre/barnehage, fastlege, helsestasjon, fysioterapeut m.fl.

Vurdering og evt vedtak

Kommunen ved barnehagemyndigheit vil etter samla vurdering gjera eit vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbod i samsvar med barnehagelova § 19g.

Føresette kan klaga på vedtaket etter reglane i forvaltningslova.