Kulturmidlar og festivalstøtte

Gloppen kommune gir økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen, både i form av årlege driftstilskot til lag og organisasjonar, støtte til festivalar og tilskot til særskilte kulturtiltak.

Målet med ordningane er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Vi har fire stønadsordningar