Desse fekk kulturmidlar i 2023

Har laget ditt søkt om kulturmidlar og lurer du på korleis det gjekk?

I Gloppen har vi mange lag og organisasjonar som gjer ein kjempejobb lokalt for å skape aktivitet og gode kulturtilbod for innbyggjarane i kommunen. Ein stor applaus til alle saman for den fantastiske innsatsen de gjere! Midlane som kommunen har til fordeling til kulturføremål, har dessverre ikkje auka med åra. Dette gjer at vi må prioritere strengare, og kanskje fordele det slik at eit år er det nokon som får og eit anna nokon andre.

I utlysing av kulturmidlar for 2023, vart det vektlagt at dersom ein skulle få driftstilskot av kulturpotten, så måtte dette vere begrunna i eit behov. Mange lag og organisasjonar har god drift og får økonomien til å gå rundt basert på aktiviteten laget har og medlemskontingent. Det at ein har pengar på bok, kan vere at laget sparer opp kapital til ein større aktivitet/tiltak, og då må det opplysast om dette når ein søker om driftstilskot. Elles er barn, unge, menneske med nedsett funksjonsevne og eldre prioritert i tildelingane, i tillegg til at laget kan vise til god aktivitet men likevel har utfordringar med å dekke driftskostnadar. 

Den 24. august fordelte Teknisk, miljø og kulturutvalet driftstilskot og kulturmidlar for 2023, og her er lista over dei heldige dette året.

Song og musikk

 

Breim og Sandane skulekorps

12 000

Hyen skulekorps

8 000

Gloppen janitsjar

6 000

Gloppen kfuk/m, Sandane barnegospel

5 000

Breim spelemannslag

3 000

Austrheim musikklag

3 000

Gloppen hardingfelelag

0

Rygg Songlag

0

Vereide kyrkjekor

0

Austrheim mannskor

0

 

Grendahus  

 

Sandal krins/grendahus

10 000

Myklebust grendahus

10 000

Årdal krins/grendahus

10 000

Eimhjellen grendalag/grendahus

5 000

Sandane bedehus/Møtepunkt B

10 000

Austre Hyen grendahus

10 000

Pinsekyrkja Sion

0

Bygdehuset Haugtun SA

0

Stiftinga Karnilstunet

0

Kandal Aktiv/ ungdomshuset i Kandal

0

Foreningen Breimshallen

0

 

Andre kulturaktivitetar

 

NFU Gloppen

3000

Midtre Nordfjord Fjordhestlag             

5000

Gloppen dansarlag

3000

Breim seniordans

3000

Gloppen seniordans

3000

Seniornett

3000

Gloppen jeger og fisk

5000

Ytre Kandalstøylen Ysteri

0

Gloppen bygdekvinnelag

0

Hageselskapet Gloppen

0

 

Barne og ungdomsaktivitet

 

Eggenipa 4H

4 000

Snøklokka 4H

4 000

Bukta 4H

4 000

Kløveren 4H

4 000

Snønipa 4H

4 000

4H nemnda i Gloppen

4 000

Ope Hus Sandane kyrkje

5 000

Reodorklubben Breim

5 000

SUBBEN – Sandane ungdomsklubb

6 000

Kulturpris for ungdom

5 000


Samla vart det fordelt kr 167 000 i driftstilskot/kulturmidlar. Midlane vert overført til konto med det første. Tilskot til idretten vert fordelt seinare i år når Idrettsrådet har sett på medlemstal og kome med si tilråding.

Vi takkar alle kulturaktørane for den unike innsatsen de gjer for kulturlivet i kommunen!