Reduserte avgifter eller fritak frå avgifter?

Kommunale avgifter for vatn og avløp er pålagt. Storleiken på gebyr er bestemt av storleiken på huset. 

Hus som står tome eller vert nytta til feriebustadar kan søke om redusert gebyr.

Redusere

Einaste måten å få redusert vass- og avløpsgebyret er ved å innstallere vassmålar.

Fritak

Vil du ha fritak frå vass- og avløpsgebyret må du kople i frå/plombere vassinntaket på huset. Dette arbeidet blir utført av kommunen etter at søknaden er motteken. 

Ved fråkopling gjeld fritaket frå månaden etter plombering. 

Søknad

Gå til søknad her

Meir informasjon

Ta kontakt med Tenesteleiar kommunalteknikk, Kjell Petter Solhaug,  mobil 99 51 72 95