Tilleggsareal/arealoverføring

Arealoverføring/tilleggsareal vert nytta når arealet som skal overførast er større enn kva som er mogleg å overføre med ei grensejustering. Du må søke kommunen om delingsløyve.