Tilleggsareal/arealoverføring

OBS! Dette er eit døme på gebyr ut ifrå gebyrregulativet for 2024 og er ikkje bindande. 

Døme på kostnadar på 600m2 (* ikkje naudsynt i alle saker):

Kostnad frådeling av eigedom
Gjeld Pris
Søknad om deling, pbl. § 20-1 m, uregulert område kr 3 085,-
Søknad om dispensasjon frå arealplan, pbl. § 19-1 kr 7 800,-*
Delingsløyve etter jordlova kr 2 000 ,-*
Oppmåling kr 24 750,-**
Tinglysingsgebyr kr 540,-
Totalt gebyr for kommunen si sakshandsaming kr 38 175,-

**Oppmåling for areal inntil 500 m2 følgjer same grunnsats som pkt 1.3.1 i gebyrregulativet, kr 15 290,-

Arealoverføring utløyser også dokumentavgift, som er 2,5 % av salsverdien. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på 540 kroner per dokument som vert tinglyst.