Klarlegging av eksisterande eigedomsgrense

Dersom du har eldre grense som ikkje er koordinatfesta, og du er usikker kvar grensa går, rekvirere du klarlegging av eksisterande grenser. 

Dersom det er usemje om grensa, kan kommunen ikkje ta stilling til kvar grensa går. I slike høve kan partane ta kontakt med jordskifteretten (telefon: 57 99 13 50), som kan fastsetje kvar grensa går.

Jordskifteretten kan også fastsette og merke uklare grenser, dvs det treng ikkje være usemje for ei grense, for behandling i jordskifteretten. Ei uklar grense kan være at  grensemerke er borte. Klarlegging av grenser i LNF- område utanfor tettbygd strøk, rekvirerast hjå jordskifteretten.