Grensejustering

For å gjere grensene mellom eigedomar meir tenlege, kan du søkje om grensejustering. Ved ei grensejustering kan ein utføre små justeringar av eigedomsgrensa.

Dersom du ynskjer å endre større areal enn det grensejustering tillet, må du søke arealet frådelt som tilleggsareal