Frådeling av eigedom

Det er fastsett gebyr for handsaming av søknadar om deling/endring av eigedom, samt gjennomføring av oppmålingsforretning der ny eigedom/endring av eigedomsgrenser vert oppretta i matrikkelen.

OBS! Dette er eit døme på gebyr ut ifrå gebyrregulativet for 2024 og er ikkje bindande. 

Døme på kostnadar ved ei frådeling  på 600m2 (* ikkje naudsynt i alle saker):

Kostnad frådeling av eigedom

Gebyr for søknadar om deling/endring av eigedom mm

Kostnad frådeling av eigedom
Gjeld Pris
Søknad om deling, pbl. § 20-1 m, uregulert område kr 3 085,-
Søknad om dispensasjon frå arealplan, pbl. § 19-1 kr 7 800,-*
Delingsløyve etter jordlova kr 2 000 ,-*
Oppmåling kr 24 750,-**
Tinglysingsgebyr kr 540,-
Totalt gebyr for kommunen si sakshandsaming kr 38 175,-

Gebyr etter matrikkellova (PDF, 148 kB)