Feiing og branntilsyn i bustadar i Gloppen

Kommunen skal syte for feiing etter behov, men likevel minst ein gong kvart fjerde år. Kor ofte det skal feiast, blir i praksis bestemt av feiaren saman med huseigar.

Tilsyn med fyringsanlegg og anna som har noko å seie for brannsikringa av bustaden, såkalla brannsyn, blir gjennomført kvart fjerde år.

Rehabilitere skorstein - Søknadspliktig tiltak

Rehabilitering av skorstein - informasjon og søknadskjema

Kontaktinformasjon

Feiar/brannforebyggar Klaus Gunnar Lunde 

Epost: klaus.lunde@gloppen.kommune.no

Telefon: 48 29 44 30