Velferdsteknologi / Tryggingsalarm

Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til auka tryggleik, sosial deltaking, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrke den enkelte si evne til å klare seg sjølv i kvardagen trass i sjukdom, sosial, psykisk eller fysisk nedsett funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørande og elles bidra til betre tilgjenge, ressursutnytting og kvalitet på tenestetilbodet. (NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg»)

Kva tilbyr vi?

Velferdsteknologi er blant anna tryggingsalarm, medisindosett og diverse sensorar for dør, seng o.l.

Kven kan søkje om tenesta?

Tenesta er behovsprøvd og skal tilpassast individuelt.. Tenesta blir tildelt personar som bur eller oppheld seg i kommunen, og som oppfyller kriteria for å få nødvendig helsehjelp. Sakshandsamar utgreier saka, vurderer funksjonsevne og behov for tenester i samarbeid med søkar og pårørande.

Kva kostar det?

Eigendel etter fastsett pris pr. månad.  Satsane vert årleg regulert og fastsett av kommunestyret

·Dersom teknologi er tildelt som helseteneste som erstatning for andre tenester, er tenesta betalingsfri.

Slik søkjer du

Du nyttar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. Skriv du kva du treng hjelp til i søknaden.

Gå til søknadskjema helse og omsorgstenester

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Sakshandsamar helse
Sakshandsamar E-post Telefon
Anita Lothe E-post til Anita 94 16 85 63
Ane Merete Austrheim E-post til Ane 99 09 94 95