Heimesjukepleie

Tenesta rettar seg mot menneske i alle aldersgrupper som av ulike årsaker kan ha behov for nødvendige helsetenester. Heimetenesta gjev helse- og omsorgstenester i heimen og i bufellesskapa våre. Heimesjukepleien vil legge tilrettefor at du skal klare deg mest mogleg sjølv, slik at du fortsette å bu heime

Kva tilbyr vi?

Heimetenesta kan bidra, legge til rette og/eller gje nødvendig helsehjelp når fysisk begrensing eller sjukdom fører til redusert funksjonsevne. Heimesjukepleie kan bestå bl.a. av personleg hjelp, hjelp til medikamenthandtering, kvardagsrehabilitering

Kven kan søkje om teneste?

Tenesta er behovsprøvd og tilpassast individuelt. Tenesta blir tildelt personar som bur eller oppheld seg i kommunen, og som oppfyller kriteria for å få nødvendig helsehjelp. Sakshandsamar utgreier saka, vurderer funksjonsevne og behov for tenester i samarbeid med søkar og pårørande

Forventningar

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er ei kostnadsfri teneste.

Slik søkjer du

Du nyttar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Skriv du kva du treng hjelp til i søknaden.

Gå til søknadskjema helse og omsorgstenester

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Sakshandsamar helse
Sakshandsamar E-post Telefon
Anita Lothe E-post til Anita 94 16 85 63
Ane Merete Austrheim E-post til Ane 99 09 94 95
Ansvarsvakt heimetenestene
Ansvarsvakt - område Telefon
Sandane 90 01 44 11
Hyen 95 07 65 01
Breim 90 97 25 20