Gloppenmodellen

Gloppenmodellen er ein fagutdanningsmodell som har vore nytta i region Nordfjord sia 2013. Det starta med ei helsefagklasse i Gloppen, og har seinare vorte utvida til fleire ulike fagretningar.

Samarbeid og kombinasjon

Gloppenmodellen er eit samarbeid mellom NAV, dei vidaregåande skulane, kommuner og bedrifter i Nordfjord. Denne opplæringsmodellen kombinerer praksis og teori. Det blir inngått avtale om praksisplass og læreplass allereie ved oppstart av utdanninga.

Kven er målgruppa?

  • Minoritetsspråklege elevar
  • Registrerte arbeidssøkjarar i NAV
  • Andre vaksne med vaksenrett
  • Ungdom som har brukt opp ungdomsretten til vidaregåande utdanning

Gå til Gloppenmodellen si nettside

Korleis søke?

Dersom du ynskjer å søkje fagopplæring etter Gloppenmodellen gjer du det via nettside for vidaregåande opplæring -  www.vigo.no.

Treng du rettleiing vil rettleiingstenesta kunne gje deg god hjelp.