PP-tenesta

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0-16 år med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skule. 

Kva gjer PP-tenesta i Gloppen kommune?

 • Lågterskel-tilbod, team for tidleg innsats (TTI), til barn 0-6 år som foreldra/barnehagen er uroa for 
 • Pedagogisk-psykologisk utgreiing  
 • Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage
 • Vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskulen
 • Individuell oppfølging av barn og unge
 • Rådgjeving til foreldre/føresette
 • Samarbeid med barnehagar og skular
 • Deltaking i tverrfagleg samarbeid på individ- og systemnivå

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer. 

Vil du ha ei rask innføring i kva spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er, kva ord og uttrykk tyder og kva du kan forvente av hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp - til deg som er forelder (0-6 år) 

Spesialundervisning - til deg som er forelder (6-16 år)

Korleis får vi hjelp frå PPT?

For barn og unge som går i barnehage eller skule, ynskjer vi primært tilvising gjennom barnehage og skule. Foreldre og elevar kan også sjølv ta kontakt med tenesta for informasjon.

Samtykke for tilvising til team for tidleg innsats (TTI) (PDF, 224 kB)

Kontaktinformasjon PPT

 • Telefon: 55 88 38 00  til servicetorget som vil setje deg over til oss 
 • Besøksadresse: Grandavegen 9, 2. etasje i Grandane senter 
 • Postadresse: Gloppen kommune v/ PPT , Grandavegen 9. 6823 Sandane 

Lovverk

Barnehagelova, kapittel 6
Opplæringslova