PP-tenesta

Opplæringslova seier at kvar kommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Tenesta skal hjelpe skulen i arbeidet for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov.

Kontoret i Gloppen er eit kommunalt kontor som i tillegg til kommunen også dekkjer Firda vgs. Vi samarbeider i tillegg med dei andre PPT-kontora i Nordfjord.
 

PP-tenesta samarbeider med foreldre/føresette, barnehagar og skular om å leggje forholda best mogeleg til rette for at barn og unge skal få lære og utvikle seg så godt som råd utifrå sine føresetnader og behov. Vi samarbeider også tverretatleg innan kommunen og med institusjonar.

Om å ta kontakt med kontoret
Foreldre og barn kan søkje råd hos PP-kontoret i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring. Ungdom kan sjølve ta kontakt med kontoret.

Dei tilsette ved kontoret har god kontakt med skular og barnehagar. Du kan treffe oss på kontoret eller i skulen/barnehagen. Er du usikker på om du skal ta kontakt, så hugs at det er lettare å hjelpe dersom du kjem tidleg.

Personalet ved kontoret har teieplikt. Alle tenestene ved kontoret er gratis.

Kva vi arbeider med ved kontoret?

 • Førebyggjande tiltak, t.d. arbeide for at skulestart eller overgang til ny skule vert god
 • Vanskar i forhold til skule (t.d. lese-, skrive-, språk- og talevanskar, sosiale og emosjonelle vanskar)
 • Problem i samband med funksjonshemming
 • Overgang til ny skule eller til arbeidsplass
 • Gode klasse- og skulemiljø
 • Samtaler og utgreiing av fagvanskar, observasjonar, prøver og testar
 • Tiltak for einskildelevar eller grupper av elevar med ulike vanskar
 • Personlege vanskar
 • Deltaking i foreldremøte, personalmøte og kurs
 • Samarbeid med andre for eit heilskapleg tilbod
 • Sakkunnig utgreiing og tilråding ved søknad om spesialundervisning
 • Sakkunnig tilråding i høve til barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og fagopplæring.

Kontaktinformasjon:
Kontakt oss på 57 88 38 00, dette går direkte til servicetorget som vil setje deg vidare til oss på PPT

 
  Telefon e-post
Sentralbord, servicetorget 57 88 38 00  
Hilde Nødset, leiar 979 91 071 e-post
Margit Devik 979 91 079 e-post
Jorunn Høyland 913 81 172 e-post
Elise Berg 952 75 164 e-post
Els van Grunsven 468 34 139 e-post