Kommuneplan - arealdel

Ny arealdel vart endeleg vedteken i kommunestyret 14. juni 2023.

Kommuneplanens arealdel består av eit rettsleg bindande kommuneplankart, føresegner og retningsliner og planomtale med konsekvensutgreiing og ROS og temavedlegg.

Føresegnene er juridisk bindande, mens retningslinene er rettleiande for kommunen sin saksbehandling. 

Politisk behandling

Sjå saka i kommunestyret der planen vart endeleg vedteken etter mekling - 14. juni 2023

Tidlegare behandling

1. gangs behandling, Formannskapet oktober 2020

2. gongs behandling, Formannskapet Februar 2022

3. gongs behandling, Kommunestyret februar 2023

Andre behandlingar undervegs i prosessen