Nødvarsel

Nødvarsel skal brukast til å varsle befolkninga om akutte og alvorlige hendingar som truar liv og helse.

Kva er eit nødvarsel?

Nødvarsel vert sendt ut via mobilnetta og ut til alle mobiltelefoner i eit definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinn seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Et nødvarsel inneheld informasjon om kva som skjer, og kva ein bør gjere for å beskytte seg sjølv.

Kven mottek varsel?

Varsel vil vise på alle mobiltelfonar som er

  • skrudd på
  • kopla til mobilnett (4G/5G)
  • Oppdatert med nyare programversjonar av Android og iOS

Det er ikkje nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annan måte gjere noko for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygd i dei fleste moderne mobiltelefonar.

Det er ikkje mogleg å reservere seg mot å få nødvarsel. Det betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler.

Kven sender ut varsel?

I fredstid er det alltid og kun politi som sender ut varsel.

I krig kan Sivilforsvaret også vere avsendar.
Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. 

Nødvarsel erstatter ikkje andre varslingsmåtar

Nødvarsel er eit supplement til kanalar som allereie er i bruk for å varsle befolkninga – altså eit tillegg til tyfonvarsling og til politiet sine etablerte varslingsrutiner.