Bustøtte - Husbanken

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg med lav inntekt og høge bukostnadar.

Bustøtteordninga

Husbanken og kommunane samarbeider om bustøtteordninga. Kommunen tek imot søknaden, registrerer den inn og har kontakta med søkjaren, medan Husbanken fattar vedtak og utbetaler bustøtta.

Husbanken er saksbehandlar

Det er saksbehandlarar i Husbanken som behandlar søknadane, fattar vedtak og utbetaler bustøtta.

Søknadsfrist

Er den 25. i kvar månad. Vedtak/svar i saka er den 20. i månaden etterpå.

Søknadsskjema

Søknadsskjema og meir informasjon fin du på Husbanken si side.

Sjå også Husbanken sin informasjonsfilm.

Har du spørsmål om bustøtte?

Ring oss på 57 88 38 00, eller kom innom Gloppen heradshus og servicetorget - så vil vi hjelpe deg. Adressa er Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane.

Regelverk

Meir informasjon om bustøtte finn du mellom anna på desse sidene på Lovdata.