Dagaktivitetstilbod -  for heimebuande personar med demens

Dagaktivitetstilbodet skal bidra til å ivareta den einskilde deltakar sine funksjonar i dagleglivet, fremje livskvalitet og førebygge isolasjon og einsemd. Tilbodet kan også innebere avlasting for pårørande.

Gloppen kommune og Gloppen frivilligsentral samarbeider om to dagaktivitetstilbod som er tilrettelagde for deg som bur heime og har demens. Det er plass til 6 deltakarar i kvar gruppe.

  • Torsdagstreffet på Aktivitetssenteret kl 11-14
  • Fredag på Myra kl 11-14

Kven kan nytte desse dagtilboda?

Heimebuande personar med demens i tidleg fase (eventuelt godt fungerande med moderat grad). Deltakarane må ha nytte og glede av sosialt samvære og praktiske aktivitetar. 

Kriterium for deltaking

Ein må kunne bevege seg utandørs i tilstrekkelig grad, og ha god høyrsle eller fungere godt med høyreapparat

Korleis søke?

Gå til søknadskjema - sikker pålogging via ID-porten

Kva kostar det?

Gå til betalingsgebyr 

Har du spørsmål? Kontakt oss:

Fagansvarlig Tone M. Ommedal - 48170890

Fagansvarlig Kjetil Myklebust - 97991034

Gloppen Frivilligsentral - 92120505