Avlastning

Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsytar nødvendig fritid og ferie og muligheit til å delta i vanlege samfunnsaktivitetar. Avlastning kan gjevast ut i frå ulike behov og organiserast på ulik måte.

Kva tilbyr vi?

  • Solsikka avlastningsbustad gjev eit tilbod til barn og unge med samansette vanskar.
  • Privat avlastning kan organiserast på ulike måtar i samarbeid med den som har behov for tenesta. Omfanget av avlastning kan variere frå nokre timar/døgn/helgar pr. månad til meir omfattande ordningar. 

Tenesta kan bli tilbydd i eller utanfor heimen, i eller utanfor institusjon og skal omfatte eit forsvarleg tenestetilbod for personen som har omsorgsbehov. 

Kven kan søke om tenesta?

Avlastning er eit tilbod til foreldre/føresette med store omsorgsoppgåver til barn og unge med nedsett funksjonsevne. Avlastning vert tildelt på grunnlag av individuell vurdering.

Kva kostar det?

Avlastning er ei kostnadsfri teneste

Slik søkjer du

Du nyttar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Skriv du kva du treng hjelp til i søknaden.

Gå til søknad om avlastning

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Sakshandsamar helse
Sakshandsamar E-post Telefon
Anita Lothe E-post til Anita 94 16 85 63
Ane Merete Austrheim E-post til Ane 99 09 94 95