Mobbeombodet i Vestland

Mobbeombodet i Vestland er eit lågterskeltilbod for barn i barnehage, elevar i grunnskulen og deira føresette. Omboda skal utføre arbeidet sitt på eit fritt og sjølvstendig grunnlag.

Mobbeombodet skal bidra til at barn og unge i Vestland fylke får ivaretatt rettane sine til eit godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet arbeider også førebyggjande ved å delta på foreldremøte i skule og barnehage, eller ved å gi råd og støtte tilsette i arbeidet for eit trygt barnehage-og skulemiljø.

Mobbeombodet har teieplikt

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet;
på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no

Du finn meir om mobbeombodet på Vestland fylkeskommune si side.