Skuleskyss i Gloppen

Grunnregelen for skuleskyss er:

- Elevar i 1. klasse har rett på skuleskyss når skulevegen er meir enn 2 kilometer
- Elevar i 2. til 10. klasse har rett på skuleskyss når skulevegen er meir enn 4 kilometer.
- Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett på skyss. Dersom avstanden er under skyssgrensa, er det kommunen som fattar vedtak og har det praktiske og økonomiske ansvaret.

Sjå vedtak i sak 007/20 i oppvekstutvalet 30.01.2020

Oversikta under syner vedtekne ordningar for kvar skule.

Kontaktperson i Gloppen kommune: Per Arne Strand, kommunalsjef oppvekst, tlf. 95778875.

Ønskjer du å kjøpe skulekort kan du ordne det hos Skyss.no