Nyttige nettsider for deg som lokalpolitikar

Nedanfor finn du ei rekkje med linkar til nettsider som gjev nyttig informasjon.

Stat og fylke (Vestland)
www.fylkesmannen.no/vestland (Fylkesmannen si heimeside)
www.vestlandfylke.no (Fylkeskommunen si heimeside)
www.helse-forde.no (Helse Førde si heimeside)

Informasjonssider:
www.norge.no (vegvisar i det offentlege)
www.regjeringen.no (nettsida til regjeringa)
www.stortinget.no (Stortinget si nettside)

Interesseorganisasjonar vi er med i:
www.ks.no (Kommunenes Sentralforbund)
www.lnk.no (Landssamanslutninga av nynorskkommunar)
www.lvk.no (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar)

Interkommunale samarbeid:
www.nomil.no (Nordfjord Miljøverk si nettside)
www.nordfjordhavn.no (Nordfjord Havnevesen si nettside)
www.sekom.no (Sekretariatet til kontrollutvalet si nettside)

Andre sider:
www.folkevalgt.no (KS si nettside for folkevalde)
www.kommunal-rapport.no (Kommunal Rapport)
www.lovdata.no (lover og forskrifter på nettet)
www.styrevervregisteret.no (oversikt over folkevalde sine tilleggsverv m.m.)

Brukardokumentasjon for politikarportalen (PDF, 2 MB)