Høyringar - sei di meining

Her finn du planar, forskrifter, dokument som er lagt ut til offentleg høyring.

 Det er eit grunnleggande demokratisk prinsipp at den som blir berørt av eit offentleg vedtak, skal ha høve til å uttale seg før vedtak vert bestemt - derfor legg vi saker ut på høyring. 

Følgjande enkeltområde sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i tråd med PBL § 11-15. 

1.    Utviding av Høgenausen mot Leirbrekka – til bustadformål
2.    Utviding av Gloppestad/Slagstad – til bustadformål
3.    Utfylling i sjø til friområde vest for Sandane sentrum – formål grønstruktur
4.    Utviding av gravplassen ved Gamle Gimmestad kyrkje – offentleg formål/ gravlund