Vassgebyr

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Årsgebyret 

er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Abonnementsgebyr

Avløpsgebyr for vatn
Type Pris inkl mva Pris eks. mva
Abonnementsgebyr 2 569,10 2055,28
Forbruksgebyr - kr pr m3 17,20 13,71

Forbruksgebyr

Dette gebyret er definert i Forskrift om vass og avløpsgebyr for Gloppen kommune.

Abonnentar med bustad- og fritidshus og montert vassmålar betaler etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m​3. 

Abonnentar utan vassmålar betalar etter stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal  av eigedomen og pris pr. m​3.

Gå til forskrifta her

Tilkoplingsgebyr

Eingongsgebyr ,- (11 550,-)

Vedtak

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2023.

Fritak? 

Hus som står tome kan få fritak for avgift dersom vassinntaktet vert kopla i frå/plombert - meir informasjon om fritak her