Eigarskapsmelding

Gloppen kommune som eigar - eigarmeldinga vert rullert kvart år

Del I av eigarmeldinga omhandlar i det vesentlege eigarstrategi der det kjem fram synspunkt og vurderingar av prinsipielle utfordringar, samfunnsansvar og etikk, korleis utøve kommunalt eigarskap samt regelverk knytt til habilitet – folkevalde i ulike rollar.

Del II av meldinga har omtale av kvart av selskapa som kommunen har eigarskap i og ei vurdering av framleis eigarskap. I tillegg er det utarbeidd oversikt over stiftingar der kommunen er medstiftar.

Del III viser ei oversikt over kommunale eigedomar og ei vurdering av framtidig eigarskap.

Sjå eigarskapsmeldinga for 2022

Sjå eigarskapsmeldinga for 2021 (PDF, 2 MB)