Utlånsreglar ved Gloppen Folkebibliotek

Vedteke av: Rådmannen 

Dato: 19. mars 2007

§ 1 Hovudprinsipp

Alle som bur i landet har rett til å låne bøker og anna materiale gratis frå Gloppen folkebibliotek. Gratisprinsipet gjeld ikkje for kopiering og utskrifter, som skal betalast med kr 1,- pr kopiside.

Personalet har teieplikt om alt som gjeld personopplysingar og utlån.

§ 2  Lånekort

Lånar skal ha lånekort. Barn (under ungdomsskulealder) må ha underskrift frå føresette for å få lånekort. Lånar må sjølv melde frå til biblioteket ved adresseforandring.

§ 3 Lånetid

Vanleg lånetid er:

  • 4 veker for bøker, lydbøker, musikk CD og tidsskrift
  • Ei veke for film og CD-rom.

Biblioteket kan fastsette særskilt lånetid for enkelte bøker og særskilt materiale, og for enkelte lånarar.

§ 4 Purring og purregebyr

Utlånt materiale, som ikkje er levert tilbake, blir purra etter forfall. Lånar må då betale gebyr for purring etter desse reglane:

  • 1. purring kr 10,- (gjeld ikkje for barn under 13 år, som slepp gebyr på 1. purring
  • 2. purring kr 20,-.

Institusjonslånarar slepp betale purregebyr.

§ 5 Reservasjon

Utlånt materiale kan reserverast. Biblioteket kan òg låne inn bøker frå andre bibliotek. Då gjeld eigarbiblioteket sine reglar.

§ 6 Lånar sitt ansvar

Lånar er ansvarleg for alt lånt materiale. Øydelagt eller bortkome materiale må erstattast. Desse minstesatsane gjeld:

  • Bøker for vaksne: kr 300,-
  • Bøker for barn: kr 150,-
  • Lydbøker, CD-rom: kr 300,-
  • CD og DVD: kr 150,-.

I tillegg kjem gebyr på kr 30,- ved erstatningskrav.

Bibliotekpersonalet kan fastsette andre satsar ved særskilde høve.

§ 7 Sanksjonar

Dersom lånar ikkje held dei fastsette reglane, kan lånaren miste retten til å låna for ei tid.

§ 8 Iverksetting

Desse reglane gjeld frå fastsettingsdato. Frå same dato blir utlånsreglar fastsette av kulturutvalet den 19.09.1989, oppheva.