Reglement for formannskapet

Vedteke av: Gloppen kommunestyre

Dato: 18. desember 2023

Sak: 101/23

I: Heimel, val og organisatorisk plassering  

§ 1-1 Heimel 

Formannskapet er oppretta i medhald av § 5-6 i kommunelova.  

§ 1-2 Val og samansetting

Formannskapet er samansett av 9 medlemmer med eit tilstrekkeleg tal vararepresentantar som er valde av kommunestyret for den kommunale valperioden. Valet skjer som høvetalsval dersom minst eitt av medlemmene i kommunestyret krev det. Hovudutvala skal vere representerte i formannskapet.

Dersom eit medlem (utanom ordførar) fell frå eller blir løyst frå vervet, rykkjer vedkommande vararepresentant opp som medlem. Dersom ordføraren går ut av kommunestyet permanent, blir det gjennomført nytt val av ordførar.  

§ 1-3 Organisatorisk plassering

Formannskapet er direkte underlagt kommunestyret, og overordna alle andre kommunale organ, unnateke kommunestyret sjølv, i budsjett- og økonomiplansaker.

II: Arbeidsområde og fullmakter

§ 2-1 Generelt

Formannskapet er – på kommunestyret sine vegner, og innanfor sine ansvarsområde ansvarleg for:

  • samordning, planlegging og tilrettelegging av kommunen sin aktivitet og tenester 
  • planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tenestene 
  • naudsynt samordning og samarbeid med andre offentlege og private organ som har oppgåver/ansvar for å gje tilbod til innbyggjarane

Innanfor ansvarsområda sine, har formannskapet avgjerdsrett i alle saker som ikkje er lagde til kommunestyret sjølv eller kommunedirektøren. 

Formannskapet skal føre kontroll med at vedtak innanfor sine ansvarsområde blir gjennomførde, og rapportere til kommunestyret om verksemda på tenleg måte. 

Fullmakter og arbeidsoppgåver til formannskapet følgjer elles av kommunen sitt delegeringsreglement, der også oppgåver og mynde etter anna kommunalt regelverk er teke med. 

§ 2-2 Arbeidsområde for formannskapet 

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval (jf § 2-4). 

Formannskapet er elles kommunen sitt hovudutval i alle saker som fell utanfor hovudutvala sine Ansvarsområde, og innstiller til kommunestyret i saker som omfattar saksområdet til meir enn eitt av hovudutvala. 

Formannskapet kan elles uttale seg i eller ta opp saker som vedkjem ansvarsområdet sitt. 

§ 2-3 Lovpålagde oppgåver 

Formannskapet skal etter § 5-6, siste ledd i kommunelova innstille til kommunestyret i økonomiplansaker som følgjer av § 14-3, tredje ledd i kommunelova og til skattevedtak. 

§ 2-4 Formannskapet sine oppgåver som økonomiutval 

I tillegg til dei lovpålagde økonomiplansakene i § 2-3 har formannskapet som økonomiutval innstillingsretten til kommunestyret i saker som gjeld:

  1. endringar i investeringsdelen og finansieringsdelen av årsbudsjettet og økonomiplanen 
  2. opptak av lån, inngåing av avtalar om leasing og vedtak om kommunale garantiar 
  3. kjøp og sal av eigedom, unnateke tomter i kommunale bustadfelt 
  4. avtalar om langsiktig leige og utleige av eigedom og lokale 
  5. budsjettendringar som går utover dei fullmaktene som hovudutvala har 
  6. økonomireglementet. 

§ 2-5 Spesielle funksjonar og fullmakter 

Formannskapet har fullmakt til å godkjenne eller å forkaste A-rundskriv frå KS som gjeld hovudtariffoppgjeret og generelle mellomoppgjer.

Formannskapet er valstyre etter § 4-1 vallova, saman med gruppeleiarane i dei partia i kommunestyret som ikkje er representerte i formannskapet. 

Formannskapet kan opprette komitear for løysing av tidsavgrensa oppgåver, og vel kommunen sine representantar til styre og utval innanfor sitt arbeidsområde dersom ikkje oppnemningsretten er lagt til andre organ. 

III: Møteavvikling, saksbehandling og sekretariat  

§ 3-1 Møteavvikling, saksbehandling og innsyn

Saksbehandlinga i formannskapet skal følgje reglane i kommunelova kap. 11. I tillegg gjeld eige reglement for saksbehandling og innsyn for folkevalde organ i Gloppen. 

§ 3-2 Godtgjersle

Medlemmene i formannskapet har rett til godtgjersle etter eige reglement for godtgjersle til
folkevalde i Gloppen. 

§ 3-3 Sekretær 

Kommunedirektøren er sekretær for formannskapet, og har møteplikt og møte-, tale- og forslagsrett på formannskapet sine møte. Kommunedirektøren er ansvarleg for at ei sak er forsvarleg greia ut, at det ligg føre tilråding i saka og at formannskapet sine vedtak blir iverksette. 

IV: Iverksetting m m 

§ 4-1 Iverksetting 

Dette reglementet gjeld frå vedtaksdato (18. desember 2023). Frå same tidspunkt blir formannskapet sitt reglement som vart vedteke den 30. oktober 2019, oppheva. 

§ 4-2 Endringar i reglementet 

Endringar i dette reglementet skal gjerast av kommunestyret.