Statutter for Mindegaven til Nordfjord frå Nordfjordlaget i Amerika

Vedteke av: Ordførarane i Eid, Hornindal, Stryn, Innvik. Breim, Gloppen, Davik, Sør-Vågsøy, Nord-Vågsøy og Selje

Dato: 18. juni 1947

Sak:

§ 1

Som et permanent uttrykk for sin takknemighet for de mange matrielle, kulturelle og religiøse goder hvormed Nordfjord har utrustet til sin livsgjerning dem, som fra denne bygd har utvandret til Amerika og der grundet hjem for seg og sine etterkommere, og tillike i den hensikt om mulig derved dess fastere å knytte de bånd, som nå omslynger nordfjordingene i den nye verden og deres sambygdinger i den gamle, har Nordfjordlaget i Amerika besluttet å stifte et legat til beste for verdig trengende i Nordfjord.

Dette legats navn skal være: Mindegaven til Nordfjord fra Nordfjordlaget i Amerika.

§ 2

Regler for legatets bestyrelse og anvendelse.

Legatets grunnfond, som består av syv og temti tusen seks hundre og femti kroner, kr. 57.650,-, er urørlig, kun rentene av fondet utdeles.

Lagatkapitalet skal anbringes slik som til hver tid er bestemt for offentlige stiftelsers midler. Med hensyn til regneskapsvesen og kontroll, skal en gå fram etter de regler som til hver tid er fastsatt for midler som tilhører offentlige stiftelser.

§ 3

Rentene av dette fond anvendes fra tid til annen etter styrets beste skjønn til hjelp for verdige trengende innen Nordfjords nåværende grenser. Dessuten kan fondets avkastning anvendes til å skaffe kroppsvanføre særutdannelse, at de blir i stand til å ærnære seg selv ved nyttig arbeide. Likeledes til å skaffe særlig begavet ungdom spesialutdannelse i et eller annet fag.

Med utryket "Verdige trengende" tenker giverne ikke nærmest på sådane, som i lengere tid har fått hjelp av bygdenes fatigkasse, men dels på mindre bemidlede folk, som av beskjedenhet eller lignende grunner unnser seg å be om hjelp, da de nødig vil være noen til byrde, og dels sådanne, enker, barn, gamle og syke, som ved forlis, skred eller andre ulykker plutselig utsettes for fattigdom og nød.

§ 4

Fem prosent av de fra år til annet innkomne renter av dette fond legges i løpet av de første femti år til dets grunnkapital.

§ 5

Legatets bestyres av Nordfjords ordførere. Legatstyret velger selv sin formann, viseformann, sekretær og kasserer.

§ 6

Nordfjords ordførere skal minst en gang om året samles for å vareta dette legats interesser, føre nøyaktig regneskap over dets inntekter og utgifter, og, så vidt omstendighetene tillater, holde nordfjordinger i Amerika underrettet om fondets anvendelse.

§ 7

Bestyrelsen for dette legat kan, om det finnes nødvendig, forandre disse regler, så de til hver tid stemmer med landets lov, dog således, at givernes opprinnelige hensikt, nemlig den å lindre nød hos verdige trengende i Nordfjord stadig holdes for øye.

Sådanne forandringer i disse regler må godkjennes av vedkommende departement.

Maristova Turisthotell 18/6 - 1947.

Olav Os, ordførar i Eid

I. O. Melheim, ordførar i Hornindal

Jon Øvre-Flo, ordførar i Stryn

Per Reme, ordførar i Innvik

J. M. Myklebust, ordførar i Breim

Alf Gloppestad, ordførar i Gloppen

R. Førde, ordførar i Davik

H. Nystad, ordførar i Sør-Vågsøy

Leif Iversen, ordførar i Nord-Vågsøy

Johs. O. Sande, ordførar i Selje