Statuttar for August Chr. Mohrs legat

Oppretta av: August Christian Mohrs testament

Dato: 13. juli 1955

Sak:

§ 1

August Christian Mohrs legat til beste for beborene på det hjem for eldre som skal bygges på Sandane, er opprettet ved August Christian Mohrs testament av 13. juli 1955Kapitalen er etter foreløpig utlodding kr 36.000,-. Til kapitalen skal legges det beløp som fremkommer etter den endelige utlodding.

§ 2

Legatet skal styres av styret for det hjem som skal bygges for eldre i Sandane. Inntil dette styret er valgt, fungerer Gloppen formannskap som legatstyre.

§ 3

Rentene av legatkapitalen, og også kapitalen dersom styret finner det formålstjenlig, skal benyttes til ekstraforpleining av beborene på hjemmet for eldre på Sandane. Pengene skal ikke nyttes til formål som vanligvis dekkes av offentlige institusjoner.

§ 4

Regnskap avlegges hvert år og revideres av kommunerevisjonen i Gloppen.

---

Helse- og omsorgsutvalet vedtok i møte den 12. juni 2012 desse presiseringane til statuttane:
- Tildelinga av midlane skjer ein gong i året, med søknadsfrist 1. april kvart år
- Årleg tildeling frå legatet skal maksimalt vere årleg avkasting på legatmidlane, pluss kr 20.000,-
- Legatstyret vil også vurdere søknader som kjem frå/vedkjem dei som bur i kommunen sine aldersbustader og bufellesskap.

Presiseringane gjeld frå 1. januar 2013.