Tilsynsavgift tobakksvarer og tobakkssurrogata

Prisane gjeld frå 1. januar 2024

Sals-stadar av tobakksvarer og tobakkssurrogata skal betale ei årleg avgift i høve til §7 i tobakksskadelova og forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer §33. Tilsynsavgift for salgssteder

Avgifter

5 420,- kroner årlig

1 450,- kroner årlig for midlertidige sals-stadar.

Vedtak

Sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.