Sal- og skjenkegebyr for alkohol

Prisane gjeld frå 1. januar 2024 (ikkje mva)

Gebyrsatsane er utrekna etter paragraf 6-2 i forskriftene til alkohollova, jfr også kommunen sin rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Fast løyve, skjenking

Minimumsgebyret for skjenking er kr 6.100,-

Gebyr for skjenkekstadar med svært lav omsetning blir sett til 1/2 minimumsgebyr: 3.050,- pr år. 

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 1: kr 0,57

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 2: kr 1,49

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 3: kr 4,92

Fast løyve, sal

Minimumsgebyr for sal er kr 1.960,-

Pr vareliter for alkoholhaldiig drikke i gruppe 1: kr 0,24

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 2: kr 0,69

Engangsløyver

Gebyr for behandling av søknadar om ambulerande skjenkeløyve, utvida skjenkeløyve eller løyve for eit enkelt høve (sal og skjenk): kr 440,-

Gjennomføring av prøver

Gebyr for avlegging av prøve etter serveringslova og kunnskapsprøva i alkohollova: 
kr 400,-.

Vedtak

Prisane vart sist vedtekne av kommunestyret 18. desember 2023