Betaling for bruk av kommunale skulebygg

Prisane gjeld frå 1. januar 2024. (ikkje mva pliktig)

Betaling for bruk av kommunale skulebygg

Betaling for bruk av kommunale skulebygg
Lokale Pris per time Pris per dag
Gymsal 180 650
GU-sal 180 650
Klasserom 180 430
Datarom 180 430
Musikkrom 180 430
Andre spesialrom 180 430
Kunst og handverk 180 550
Skulekjøkken 230 850
Kantine 230 850
Symjebasseng* 60 per person
Heile skulen 2 500

*Leigetakar må sjølv stille med godkjent badevakt.

For leige av gymsal er bruk av dusjar/garderober inkludert i leigeprisen.

Leige heile skulen

Leige heile skulen for bruk til overnatting: 3 300,- pr døgn

Aktivitetar for barn og unge under 16 år, eller funksjonshemma

Det er gratis leige for aktivitetar i regi av lag og organisasjonar som er retta mot barn under 16 år, eller funksjonshemma. 

Studietiltak som får statstilskot

Kommunen stiller lokale gratis til dispensasjon for studietiltak som får statstilskot - reinhald er medrekna

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.