Barnehageplass i Gloppen kommune

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Frå 15. august 2024, og nytt barnehageår vert prisane endra.

mva ikkje aktuelt

Betaling for plass i kommunale barnehagar følgjer makssatsen som blir fastsett av staten i framlegg til statsbudsjett.

Plass i barnehage, pris pr månad

- Heil plass: 5 dagar/veke kr 3 000,-  (1500,- frå 15. august)
- 80% plass: 4 dagar/veke kr 2 550,-  (1275,- frå 15. august)
- 60% plass: 3 dagar/veke kr 2 105,-  (1060,+ frå 15. august)
- 50% plass: 2/3 dagar pr veke kr 1875,- (955,- frå 15. august)

Mjølk og frukt skal betalast etter sjølvkostprinsippet. Pris pr månad

- for heil plass: kr 360,-
- for 80 % plass: kr 290,-
- for 60 % plass: kr 215,-
- for 50 % plass: kr 180,-  

Kjøp av enkelttimar 

kr 95,- per time.

For sein henting

For sein henting i barnehage blir fakturert med kr 80,- per påbegynte kvarter når tilsette må stå utover ordinær arbeidstid. 

Felles for alle dei kommunale barnehagetilboda 

Juli er betalingsfri månad

Syskenmoderasjon

30 % for 2. barnet
Gratis for 3. og evt 4. barn 

Betalingsfristen er sett til den 20. i den månaden betalinga gjeld for.

Kommunedirektøren kan vurdere inndraging av barnehageplass ved forsøming av betaling. Det kan i spesielle tilfelle søkjast om friplass. Slik søknad skal sendast kommunedirektøren.

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023