• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Skjenkeløyve alkohol, fast løyve

Informasjon

NB! Søknadsfrist seinast 4 veker før møte i helse- og omsorgsutvalet 
- sjå møteplan. Endeleg vedtak i påfølgjande møte i formannskapet!

Personar eller verksemder som ønskjer å drive serveringsstad som sel alkoholhaldig drikk, må søke om skjenkeløyve. 
Endringar i eit løyve kan skje fleire gongar, dette kan skje for eksempel ved skifte av styrar og vara for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.

Løyvet fell bort ved overdraging av verksemd! Verksemda kan likevel fortsette på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheit (kommunen) er gjort merksam på dette og at det vert søkt om nytt løyve så snart som mogleg og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

Løyvet kan gjelde

 • Alkoholhaldig drikk gruppe 1 (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 (lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent)
 • All alkoholhaldig drikk inkl. gruppe 3 (høgare alkoholinnhald enn 22 volumprosent)

Målgruppe

Skjenkeløyve kan søkast av personar eller verksemder som ønskjer å drive sal av alkoholhaldig drikk for drikking på staden (skjenking).

Kriterium/vilkår

Skjenkeløyve kan ikkje gjevast åleine, det må også føreligge eit serveringsløyve. Løyvesøkjar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderlig vandel.
For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar med vara knytt til serveringsstaden. Styrar og vara må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle krava som er sett i alkohollova (og serveringslova).

Etablerarprøva

Alle som vil verte godkjent som dagleg leiar/styrar ved verksemder som har, eller skal søke om skjenkeløyve/serveringsløyve, må ha avlagt og bestått etablerarprøva.
 
Pris for tenesta

Alle som har eit sals- eller skjenkeløyve skal kvart år betale eit gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal reknast på grunnlag av forventa omsett mengde alkoholhaldig drikk.

Samarbeidspartar

 • Vaktselskap/kontrollørar
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkjaren og sentrale personar sin vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerar hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndigheitene (kontrollerar/uttalar seg om løyvehavar føl skatte-, avgifts- og rekneskapslover)
 • Nav sosialtenesta

Brosjyre:

Kunnskapsprøva - informasjon frå helsedirektoratet

Regelverk

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltingslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauget eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader