Vil du montere skilt eller reklame?

Du treng ikkje å søkje om skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som blir montert flatt på vegg. Unntaket omfattar ikkje montering av fleire skilt- og reklameinnretningar på same fasade. Merk at det kan vere føresegner i reguleringsplan med krav til utforming av skilt.

Søk sjølv

Du kan søkje sjølv om skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høgde inntil 3,5 m og breidde inntil 1,5 m montert frittståande på terreng.

Søknadsskjema og informasjon finn du på: https://dibk.no/soknad-og-skjema/ 

Fagfolk må søkje

Skilt/reklame som kan falle ned eller blåse overende og utgjere fare for persontryggleik må søkjast om av fagfolk. Det same gjeld når fleire skilt skal monterast på same stad eller på same fasade.

Alle skilt og reklameinnretningar utover dette må søkjast om av fagfolk.