Vil du byggje garasje eller liknande?

Søknadsplikt og type søknad avheng av storleik, utforming og plassering.

Du kan under gitte føresetnader bygge uthus/garasje utan å søkje:

  • Frittståande bygg med ein etasje inntil 50m2 på bustadtomt.
  • Maks gesimshøgd 3 meter og mønehøgd 4 meter
  • Minst 1 meter til  nabogrense og 1 meter til anna bygning på tomta
  • Ikkje i strid med reguleringsplan, kommuneplan, veglov eller liknande.

Direktoratet for byggkvalitet har gitt ut ein vegvisar som kan vere grei å gå gjennom for å sjekke om byggeplananen dine er friteke frå søknadsplikt  Det skal sendast melding til kommunen når byggeprosjektet er ferdig.

Du må søkje ved hjelp av fagfolk dersom:

  • Samla bruksareal er over 70 m2
  • Garasjen/uthuset har meir enn ein etasje (kan ha kjellar)

Du kan søkje på eigahand dersom:

  • Samla bruksareal eller bebygd areal er under 70 m2, men bygget er søknadspliktig.
  • Garasjen/uthuset er på maks ein etasje (kjellar vert ikkje rekna som eigen etasje)

Søknadsskjema og informasjon finn du på: https://dibk.no/soknad-og-skjema/