Rehabilitering av skorstein

Når du skal rehabilitere skorstein må du først sende søknad til kommunen, jfr. plan- og bygningslova § 20-1.

Søknadsskjemaet finn du under bustad og eigedom i sjølvbetjening - skjema og tenester.

Når arbeidet er utført må du sende ei kontrollerklæring for utføring (NBR-skjema 5149 eller liknande). Kommunen kan då gje ferdigattest/mellombels bruksløyve.

Sjå Direktoratet for byggkvalitet - byggesaksblanketter.