Feiing og brannsyn i bustader i Gloppen

Etter sentral forskrift om brannforebyggande tiltak og tilsyn skal kommunen syte for feiing etter behov, men likevel minst ein gong kvart fjerde år. Kor ofte det skal feiast, blir i praksis bestemt av feiaren saman med huseigar.

Tilsyn med fyringsanlegg og anna som har noko å seie for brannsikringa av bustaden, såkalla brannsyn, blir gjennomført kvart fjerde år.

Heimel for å krevje gebyr for både feiing og tilsyn går fram av § 28 i brannlova. Gebyret omfattar ordinære feie- og tilsynsoppgåver. Eventuelt andre tenester som skal utførast av feiaren, skal fakturerast etter gjeldande takstar for uteseksjonen i kommunen.

Betaling for feiing og tilsyn er delt i to: eit feiegebyr og eit tilsynsgebyr. Ordninga skal vere sjølvfinansieringa, d.v.s. at kommunen samla sett ikkje kan krevje inn meir i gebyr enn det kostar å drive feiing og tilsyn.

Rekning på feiing og tilsyn blir sendt ut årleg og fungerer slik at viss du har feiing annakvart år, får du årleg rekning på 1/2 gebyr. Blir det feia kvart fjerde år, er årleg rekning på 1/4 gebyr. Sidan tilsyn blir gjennomført kvart fjerde år, får du 1/4 tilsynsgebyr kvart år.

Storleiken på gebyra er bestemt ut frå berekna tidsforbruk. Feiesesongen er frå mars til oktober, og alle skorsteinar som er i bruk, skal feiast. Fritidsbustader kan feiast etter behov.

Fritak for gebyr?

Dersom røykrørinnføring er mura igjen kan du søkje om fritak for gebyret, 

Bruk vårt elektroniske skjema som du finn her.  

Kontaktperson

Brannforebyggar i kommunen er Klaus Gunnar Lunde, tlf. 48 29 44 30.