Kommuneplan - arealdel

Kommuneplanen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Ein arealplan er rettsleg bindande for arealbruken i heile eller delar av kommunen. Dette betyr at den må følgast.

Kommuneplanens arealdel skal angje hovudtrekka i arealdisponeringa og rammer og føresetnader for kva for nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk, samt kva for viktige omsyn som må ivaretakast ved disponeringen av areala. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmingar og planomtale kor det framgår korleis nasjonale mål og retningsliner, og overordna planar for arealbruk, er ivareteke.” (Plan- og bygningslova §11-5)

Gjeldande plan

Kommuneplan, arealdel for Gloppen kommune 2008-2020  (PDF, 216 kB)

Sjå kommunekartet som gjeld for 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 

Status, oktober 2022: Kommuneplanens arealdel er framleis under behandling etter 2. gangs høyring

Sjå høyringsdokumenta til planen her (2. høyring)

Sjå innkomne merknader og status her (sak 22/253)