Tema- og komunedelplanar: Teknisk

(dette er ikkje reguleringsplanar)

Hovudplan for veg og trafikktrygging 

Bustadpolitisk handlingsplan 2017-2025

Energi og klimaplan 2009-2012

Kommunedelplan for fergefri kryssing Anda - Lote

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2017 

Områdereguleringsplan for Sandane sentrum

Vedteken av kommunestyret 2. september 2020