Tema- og kommunedelplanar: Helse-, omsorgs- og sosial

Bustadpolitisk handlingsplan 2017-2025

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023

Tenester og opplæring til barn og unge

Helse- og omsorgsplan for Gloppen kommune 2018-2030

Plan for habilitering og rehabilitering 2020-2030