Utvikling av Sandane sentrum

Det har dei siste åra vore jobba mykje med analyse og kunnskapsgrunnlag for korleis vi skal utvikle kommunesenteret Sandane framover.

I 2015 fekk kommunen ei sentrumsanalyse og flaumanalyse for Sandane. Begge desse analysane peikar på utfordringar for utvikling av Sandane sentrum, men gir oss lite framtidsskisser med forslag til løysingar.

I 2016 vart det difor bestemt at ein ville bestille eit parallelloppdrag med fokus på framtidsskisser og mulege løysingar for Sandane sentrum. Dette arbeidet hadde oppstart i januar 2017, og skal vere ferdig innan utgangen av mars. Parallelloppdraget legg vekt på brei involvering i prosjektperioden. Når prosjektet er ferdig, vil kommunen bruke dette som grunnlag for utarbeiding av områdereguleringsplan for sentrum. 

 
Publisert 22.01.2018

Formanns

kapet i Gloppen vedtok 8. juni 2017 å legge evalueringsrapporten frå parallelloppdraget for Sandane til grunn for det vidare arbeidet med utvikling av sentrum. Evalueringsrapporten er no tilgjengeleg på Norske arkitekters landsforbund si heimeside.

 

Publisert 09.02.2017
F.v: Kari Tønseth (Lala/Pushak), Camilla Langeland (Lala/Pushak), Marit Justine Haugen (Haugen/Zohar/Asplan Viak), Ingeborg Ulvund Barlaup (Haugen/Zohar/Asplan Viak), Johann Magnus Kjartansson (Haugen/Zohar/Asplan Viak), Iwan Thomson (Lala/Pushak) og Maria Molden (Arkitektgruppen CUBUS AS)

Den 16. januar fekk vi besøk av to fagteam som i perioden fram til april 2017 skal jobbe med framtidsskisser og gode løysingar for utvikling av eit attraktivt og berekraftig sentrum i Sandane.

Dei to fagteama som er engasjert er Lala/Pushak og Haugen/Zohar/Asplan Viak. På oppstartseminaret var det fokus på synfaring i Sandane sentrum, og møte med ulike aktørar som ei rolle i utviklinga av Sandane sentrum.