Kunnskapsgrunnlag

Under dette punktet finn de kommunen sitt grunnlag for val av mål, strategiar og tiltak, både i vårt arbeid med langsiktige planar og levering og prioritering av tenester.

Kunnskapsgrunnlaget er hovudsakeleg basert på statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB), Folkehelsebarometeret,  viktige rapportar og lokal kunnskap.

Dei viktigaste: 

Helse og trivsel - kunnskapsgrunnlag for Gloppen kommune 2019  

Folkehelsebarometeret - Folkehelseprofil 2021

Sentrumsutvikling Sandane - Evalueringsrapport med faglege tilrådingar

Regional analyse Sogn og Fjordane 2017 (telemarksforskning)


Universell utforming:
 

 


Ung data: 

Flomanalyse Sandane: