Kommunal planstrategi

Sjå gjeldande planstrategi for Gloppen kommune for 2020-2024  (PDF, 3 MB)

(Vedteken av kommunestyret 17. juni 2020)

Sjå også

Kva er planstrategi?

Planstrategien er et styringsdokument som prioriterer kva for planar kommunen skal utarbeide og behandle i inneværende kommunestyreperiode.  Kommunal planstrategi er ikkje ein plantype, men eit hjelpemiddel for kommunen til å fastleggje vidare planarbeid. Kommunen har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst ein gong kvar valperiode og vedta den seinast eit år etter kommunestyrets konstituering.

Målet med den kommunale planstrategien er å setje fokus på dei planoppgåvene kommunen bør starte opp eller vidareføre for å leggje til rette for ei positiv utvikling i kommunen. Ved behandlinga skal kommunestyret ta stilling til om gjeldande kommuneplan eller deler av denne skal reviderast, eller om planen skal videreførast utan endringar.